مجازات سارقین

در ابتدا بهتر است بدانید سرقت و مجازات یعنی چه؟ سرقت به معنای برداشتن چیزی، دزدیدن مال و ربودن آن است که شی دزدیده شده متعلق به شخص دیگری است، در بیشتر موارد سارقان، در سرقت افرادی هستند که مالی را دزدیده و باید مال دزدیده شده را به صاحب اصلی آن بازگردانند و در …